100. સૂરએ આદિયાત

સૂરએ આદિયાત મક્કામાં નાઝિલ થઈ, તેની ૧૧ આયતો છે.

Download
Download

Leave a Reply

%d bloggers like this: