110. સૂરએ નસ્ર

સૂરએ નસ્ર મદીનામાં નાઝિલ થઈ, તેની ૩ આયતો છે.

Download
Download

Leave a Reply

%d bloggers like this: