112. સૂરએ ઇખ્લાસ

સૂરએ ઇખ્લાસ મક્કામાં નાઝિલ થઈ, તેની ૪ આયતો છે.

Download
Download

Leave a Reply

%d bloggers like this: