113. સૂરએ ફલક

સૂરએ ફલક મદીનામાં નાઝિલ થઈ, તેની પ આયતો છે.

Download
Download

Leave a Reply

%d bloggers like this: