114. સૂરએ નાસ

સૂરએ નાસ મદીનામાં નાઝિલ થઈ, તેની ૬ આયતો છે.

Download
Download

1 comment

Leave a Reply

%d bloggers like this: