47. સૂરએ મુહમ્મદ (સ.અ.વ.)

સૂરએ મુહમ્મદ (સ.અ.વ.) મદીનામાં નાઝિલ થઈ, તેમાં ૩૮ આયતો અને ૪ રુકૂઅ્ છે.