ભાગ – ૧

Part-1 Maariful Quran Gujarati Tafseer
Part-1

૧. સૂરએ ફાતિહા
ર. સૂરએ બકરહ (આયત ૧૭૭ સુધી)
(પારહ ૧, અને ર…)

Download Download

One comment

Leave a Reply to arif Cancel reply

%d bloggers like this: