11. સૂરએ હૂદ (અલૈ.)

સૂરએ હૂદ મક્કામાં નાઝિલ થઈ, તેની ૧ર૩ આયતો અને ૧૦ રુકૂઅ્‌ છે.

Download
Download

3 comments

    1. ભાગ–૪ અને બાકીના બધા જ ભાગ જલ્દી અપલોડ કરવામાં આવશે. ઇન્શાઅલ્લાહ

Leave a Reply

%d bloggers like this: