ભાગ – ૪

Maariful Quran Gujarati Tafseer Part - 4
Part-4

૬. સૂરએ અન્‌આમ
૭. સૂરએ અઅ્‌રાફ
(પારહ …૭, ૮, ૯…)

Download
Download

2 comments

Leave a Reply

%d