ઝકાત અને સદકહના હકદાર

મસઅલ-એ-તમલીક (માલિકી ઘોરણે આ૫ી દેવું) જમહૂર ફૂક્હા એ બાબતે સહમત છે કે ઝકાતના પ્રસ્તુત નક્કકી કરવામાં આવેલ આઠ હકદારોમાં ૫ણ ઝકાત અદા થવા માટેની શરત એ કે, આ હકદારોમાંથી કોઇ હકદારને ઝકાતના માલનો સં૫ૂર્ણ કબ્જો આ૫ી દેવામાં આવે, માલિકી હક…

ભાગ-પ

૮. સૂરએ અન્ફાલ ૯. સૂરએ યૂનુસ (અલૈ.) ૧૦. સૂરએ તવબહ ૧૧. સૂરએ હૂદ (અલૈ.) (પારહ ...૯, ૧૦, ૧૧, ૧ર...)