ભાગ-૭

૧૮. સૂરએ કહફ ૧૯. સૂરએ મરયમ ર૦. સૂરએ તા-હા ર૧. સૂરએ અંબિયા રર. સૂરએ હજ્જ ર૩. સૂરએ મુઅ્મિનૂન ર૪. સૂરએ નૂર (પારહ ...૧પ, ૧૬, ૧૭, ૧૮...)