ભાગ – ર

Part-2 Maariful Quran Gujarati Tafseer
Part-2

ર. સૂરએ બકરહ (આયત …૧૭૮ થી સંપૂર્ણ)
૩. સૂરએ આલિ ઇમ્રાન
(પારહ …ર, ૩, અને ૪…)

Download
Download

Leave a Reply

%d bloggers like this: