ભાગ – ૩

Maariful Quran Gujarati Tafseer Part - 3
Part-3

૪. સૂરએ નિસાઅ્‌
પ. સૂરએ માઇદહ
(પારહ …૪, પ, ૬. ૭…)

Download
Download

Leave a Reply

%d bloggers like this: