ભાગ-૭

Maariful Quran Gujarati Tafseer Part - 7
Part – 7

૧૮. સૂરએ કહફ
૧૯. સૂરએ મરયમ
ર૦. સૂરએ તા-હા
ર૧. સૂરએ અંબિયા
રર. સૂરએ હજ્જ
ર૩. સૂરએ મુઅ્મિનૂન
ર૪. સૂરએ નૂર
(પારહ …૧પ, ૧૬, ૧૭, ૧૮…)

Download
Download

1 comment

Leave a Reply

%d