ભાગ-પ

Maariful Quran Gujarati Tafseer Part - 5
Part – 5

૮. સૂરએ અન્ફાલ
૯. સૂરએ યૂનુસ (અલૈ.)
૧૦. સૂરએ તવબહ
૧૧. સૂરએ હૂદ (અલૈ.)
(પારહ …૯, ૧૦, ૧૧, ૧ર…)

Download
Download

Leave a Reply

%d