હઝરત સાલિહ (અલૈ.) અને ઊંટણીનો મોઅ્‌જિઝો

હઝરત સાલિહ (અલૈ.)એ પોતાની યુવાનીના કાળમાં પોતાની કૌમને તવહીદનું આમંત્રણ આપવાનું શરૂ કર્યું અને બરાબર તેમાં જ મંડી પડ્યા, એટલે સુધી કે વૃદ્ધાવસ્થાની નિશાનીઓ શરૂ થઈ ગઈ. હઝરત સાલિહ (અલૈ.)ના વારંવાર આગ્રહ કરવાથી તંગ આવીને તેમની કૌમે એ ઠરાવ્યું કે,…

ઝકાત અને સદકહના હકદાર

મસઅલ-એ-તમલીક (માલિકી ઘોરણે આ૫ી દેવું) જમહૂર ફૂક્હા એ બાબતે સહમત છે કે ઝકાતના પ્રસ્તુત નક્કકી કરવામાં આવેલ આઠ હકદારોમાં ૫ણ ઝકાત અદા થવા માટેની શરત એ કે, આ હકદારોમાંથી કોઇ હકદારને ઝકાતના માલનો સં૫ૂર્ણ કબ્જો આ૫ી દેવામાં આવે, માલિકી હક…

Maariful quran gujarati with app

મોબાઇલ એપ્લીકેશન

તમારા મોબાઇલમાં મઆરિફુલ કુર્આન ગુજરાતીની એપ્લીકેેેેશન ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચે મુજબના સ્ટેપ્સ અનુસરો. એપ્લીકેશન ડાઉનલોડ કરવાના ફાયદા :એકવાર એપ્લીકેશન ડાઉનલોડ કર્યા બાદ વારે વારે વેબ બ્રાઉઝર ઓ૫ન નહિ કરવું ૫ડે. મઆરિફુલ કુુુર્આન ગુજરાતીના બઘા જ ભાગો અને સૂરતો pdf ફોર્મેટમાં…