ભાગ-૬

Maariful Quran Gujarati Tafseer Part - 6
Part – 6

૧ર. સૂરએ યૂસુફ (અલૈ.) થી
૧૩. સૂરએ રઅ્દ
૧૪. સૂરએ ઇબ્રાહીમ (અલૈ.)
૧પ. સૂરએ હિજ્ર
૧૬. સૂરએ નહ્લ
૧૭. સૂરએ બની ઈસ્રાઈલ સુધી
(પારહ …૧ર, ૧૩, ૧૪, ૧પ…)

Download View Fullscreen
Download

Leave a Reply

%d bloggers like this: