ભાગ-૬

Maariful Quran Gujarati Tafseer Part - 6
Part – 6

૧ર. સૂરએ યૂસુફ (અલૈ.) થી
૧૩. સૂરએ રઅ્દ
૧૪. સૂરએ ઇબ્રાહીમ (અલૈ.)
૧પ. સૂરએ હિજ્ર
૧૬. સૂરએ નહ્લ
૧૭. સૂરએ બની ઈસ્રાઈલ સુધી
(પારહ …૧ર, ૧૩, ૧૪, ૧પ…)

Download
Download

Leave a Reply

%d bloggers like this: