ઇસ્લામના ઇતિહાસમાં સૌ પ્રથમવાર ગુજરાતી ભાષામાં કુર્આનનું વિસ્તૃત વિવરણ

Recent Activity

તાજેતરની પ્રવૃત્તિ

હઝરત સાલિહ (અલૈ.) અને ઊંટણીનો મોઅ્‌જિઝો

હઝરત સાલિહ (અલૈ.)એ પોતાની યુવાનીના કાળમાં પોતાની કૌમને તવહીદનું આમંત્રણ આપવાનું શરૂ કર્યું અને બરાબર તેમાં જ મંડી પડ્યા, એટલે સુધી કે વૃદ્ધાવસ્થાની નિશાનીઓ શરૂ થઈ ગઈ.