111. સૂરએ લહબ

સૂરએ લહબ મક્કામાં નાઝિલ થઈ, તેની પ આયતો છે.

Download View Fullscreen
Download

Leave a Reply