quran_slider3

2. સૂરએ બકરહ

આ સૂરતનું નામ ”સૂરએ બકરહ” છે અને આ જ નામથી હદીષ અનેસહાબા (રદિ.)ની રિવાયતોમાં તેનો ઉલ્લેખ જોવા મળે છે.

Download
Download

Leave a Reply

%d bloggers like this: