3. સૂરએ આલિ ઇમ્રાન

સૂરએ આલિ ઇમ્રાન મદીનામાં નાઝિલ થઈ હતી, તેમાં ર૦૦ આયતો તથા ર૦ રુકૂઅ્‌ છે.

Download
Download

Leave a Reply

%d bloggers like this: