4. સૂરએ નિસાઅ્‌

સૂરએ નિસાઅ્‌ મદની સૂરત છે, તેમાં ૧૭૦ આયતો અને ર૪ રુકૂઅ્‌ છે.

Download
Download

Leave a Reply

%d bloggers like this: