5. સૂરએ માઇદહ

સૂરએ માઇદહ મદની સૂરત છે, તેમાં કુલ ૧૬ રુકૂઅ્‌ છે અને ૧ર૦ આયતો છે.

Download View Fullscreen
Download

Leave a Reply

%d bloggers like this: