6. સૂરએ અન્‌આમ

સૂરએ અન્‌આમ મક્કામાં નાઝિલ થઈ, તેમાં ૧૬પ આયતો અને ર૦ રુકૂઅ્‌ છે.

Download
Download

Leave a Reply

%d bloggers like this: