7. સૂરએ અઅ્‌રાફ

સૂરએ અઅ્‌રાફ મક્કામાં નાઝિલ થઈ, તેમાં ર૦૬ આયતો અને ર૪ રુકૂઅ્‌ છે.

Download
Download

2 comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: