ભાગ-૭

૧૮. સૂરએ કહફ ૧૯. સૂરએ મરયમ ર૦. સૂરએ તા-હા ર૧. સૂરએ અંબિયા રર. સૂરએ હજ્જ ર૩. સૂરએ મુઅ્મિનૂન ર૪. સૂરએ નૂર (પારહ ...૧પ, ૧૬, ૧૭, ૧૮...)

ભાગ-૬

૧ર. સૂરએ યૂસુફ (અલૈ.) થી ૧૩. સૂરએ રઅ્દ ૧૪. સૂરએ ઇબ્રાહીમ (અલૈ.) ૧પ. સૂરએ હિજ્ર ૧૬. સૂરએ નહ્લ ૧૭. સૂરએ બની ઈસ્રાઈલ સુધી (પારહ ...૧ર, ૧૩, ૧૪, ૧પ...)

ભાગ-પ

૮. સૂરએ અન્ફાલ ૯. સૂરએ યૂનુસ (અલૈ.) ૧૦. સૂરએ તવબહ ૧૧. સૂરએ હૂદ (અલૈ.) (પારહ ...૯, ૧૦, ૧૧, ૧ર...)