12. સૂરએ યૂસુફ (અલૈ.)

સૂરએ યૂસુફ (અલૈ.) મક્કામાં નાઝિલ થઈ, તેની ૧૧૧ આયતો તથા ૧ર રુકૂઅ્ છે.

Download
Download

2 comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: