114. સૂરએ નાસ

સૂરએ નાસ મદીનામાં નાઝિલ થઈ, તેની ૬ આયતો છે.

Download View Fullscreen
Download

One comment

Leave a Reply

%d bloggers like this: