113. સૂરએ ફલક

સૂરએ ફલક મદીનામાં નાઝિલ થઈ, તેની પ આયતો છે.

Download View Fullscreen
Download

Leave a Reply