101. સૂરએ કારિયહ

સુરએ કારિયહ મક્કામાં નાઝિલ થઈ, તેની ૧૧ આયતો છે.

Download Download

Leave a Reply

%d bloggers like this: