102. સૂરએ તકાષુર

સૂરએ તકાષુર મક્કામાં નાઝિલ થઈ, તેની ૮ આયતો છે.

Download
Download

Leave a Reply

%d bloggers like this: