109. સૂરએ કાફિરૂન

સૂરએ કાફિરૂન મક્કામાં નાઝિલ થઈ, તેની ૬ આયતો છે.

Download
Download

Leave a Reply

%d bloggers like this: