108. સૂરએ કવષર

સૂરએ કવષર મક્કામાં નાઝિલ થઈ, તેની ૩ આયતો છે.

Download Download

Leave a Reply

%d bloggers like this: