13. સૂરએ રઅ્દ

સૂરએ રઅ્દ મક્કામાં નાઝિલ થઈ અને તેમાં ૪૩ આયતો તથા ૬ રુકૂઅ્ છે.

Download
Download

Leave a Reply

%d bloggers like this: