25. સૂરએ ફુરકાન

સૂરએ ફુરકાન મક્કામાં નાઝિલ થઈ, તેની ૭૭ આયતો અને ૬ રુકૂઅ્ છે.

Download
Download

Leave a Reply

%d bloggers like this: