26. સૂરએ શુઅરા

સૂરએ શુઅરા મક્કામાં નાઝિલ થઈ, તેની રર૭ આયતો અને ૧૧ રુકૂઅ્ છે.

Download Download

Leave a Reply

%d bloggers like this: