29. સૂરએ અનકબૂત

સૂરએ અનકબૂત મક્કામાં નાઝિલ થઈ, તેમાં ૬૯ આયતો અને ૭ રુકૂઅ્ છે.

Download
Download

Leave a Reply

%d bloggers like this: