28. સૂરએ કસસ

સૂરએ કસસ મક્કી છે અને તેની ૮૮ આયતો તથા ૯ રુકૂઅ્ છે.

Download
Download

Leave a Reply

%d bloggers like this: