31. સૂરએ લુકમાન

સૂરએ લુકમાન મક્કામાં નાઝિલ થઈ, તેમાં ૩૪ આયતો અને ૪ રુકૂઅ્ છે.

Download
Download

Leave a Reply

%d bloggers like this: