32. સૂરએ સજ્દહ

સૂરએ સજ્દહ મક્કી સૂરત છે, તેમાં ૩૦ આયતો અને ૩ રુકૂઅ્ છે.

Download
Download

Leave a Reply

%d bloggers like this: