68. સૂરએ કલમ

સૂરએ કલમ મક્કામાં નાઝિલ થઈ, તેની પર આયતો અને ર રુકૂઅ્ છે.

Download
Download

Leave a Reply

%d bloggers like this: