67. સૂરએ મુલ્ક

સૂરએ મુલ્ક મક્કામાં નાઝિલ થઈ, તેની ૩૦ આયતો અને ર રુકૂઅ્ છે.

Download Download

Leave a Reply

%d bloggers like this: