8. સૂરએ અન્ફાલ

સૂરએ અન્ફાલ મદીનામાં નાઝિલ થઈ, તેમાં ૭પ આયતો અને ૧૦ રુકૂઅ્‌ છે.

Download View Fullscreen
Download

Leave a Reply

%d bloggers like this: