70. સૂરએ મઆરિજ

સૂરએ મઆરિજ મક્કામાં નાઝિલ થઈ, તેની ૪૪ આયતો અને ર રુકૂઅ્ છે.

Download Download

Leave a Reply

%d bloggers like this: