71. સૂરએ નૂહ (અલૈ.)

સૂરએ નૂહ (અલૈ.) મક્કામાં નાઝિલ થઈ, તેની ર૮ આયતો અને ર રુકૂઅ્ છે.

Download
Download

Leave a Reply

%d bloggers like this: