73. સૂરએ મુઝ્ઝમ્મિલ

સૂરએ મુઝ્ઝિમ્મલ મક્કામાં નાઝિલ થઈ, તેની ર૦ આયતો અને ર રુકૂઅ્ છે.

Download
Download

Leave a Reply

%d bloggers like this: