74. સૂરએ મુદ્દષ્ષિર

સૂરએ મુદ્દિષ્ષર મક્કામાં નાઝિલ થઈ, તેની પ૬ આયતો અને ર રુકૂઅ્ છે.

Download
Download

Leave a Reply

%d bloggers like this: