9. સૂરએ તવબહ

સૂરએ મદીનામાં ઊતરી, તેની ૧ર૯ આયતો ૧૬ રુકૂઅ્‌ છે.

Download View Fullscreen
Download

Leave a Reply

%d bloggers like this: