99. સૂરએ ઝિલઝાલ

સૂરએ ઝિલઝાલ મદીનામાં નાઝિલ થઈ, તેની ૮ આયતો છે.

Download View Fullscreen
Download

Leave a Reply

%d bloggers like this: