98. સૂરએ બિય્યનહ

સૂરએ બિય્યનહ મદીનામાં નાઝિલ થઈ, તેની ૮ આયતો છે.

Download
Download

Leave a Reply

%d bloggers like this: